ĐẶC SẢN KHÔ
KHÔ MỰC ĐẶC BIỆT
Khô Mực
KHÔ MỰC ĐẶC BIỆT
Khô Tôm Đất Đặc Biệt
Tôm Khô
Khô Tôm Đất Đặc Biệt
Khô Tôm Thẻ Đặc Biệt
Tôm Khô
Khô Tôm Thẻ Đặc Biệt
KHÔ CÁ DỨA 1 NẮNG
Cá khô
KHÔ CÁ DỨA 1 NẮNG
MỰC TRỨNG
Mực Trứng
MỰC TRỨNG
KHÔ MỰC 1 NẮNG
Mực 1 Nắng
KHÔ MỰC 1 NẮNG
Khô cá trèn bầu
Cá khô
Khô cá trèn bầu
KHÔ MỰC ĐẶC BIỆT

Khô Tôm Đất Đặc Biệt

Khô Tôm Thẻ Đặc Biệt

KHÔ CÁ DỨA 1 NẮNG

MỰC TRỨNG

KHÔ MỰC 1 NẮNG

Khô cá trèn bầu