Giống đặc sản
Cá chạch lấu
Cá giống
Cá chạch lấu
Cá bông lau
Cá giống
Cá bông lau
Cá trèn bầu
Cá giống
Cá trèn bầu
Cá chạch lấu

Cá bông lau

Cá trèn bầu