Sản phẩm chế biến
Cá Dứa 1 Nắng
Cá khô
Cá Dứa 1 Nắng
Khô cá trèn bầu
Cá khô
Khô cá trèn bầu
Cá Dứa 1 Nắng

Khô cá trèn bầu