Sản Phẩm:
Xử lý Nitric, ổn định kiềm:
BACILLUS COAGULANS

Mật độ: 2 X 1010 CFU/g