Sản Phẩm:
Men Tiêu Hóa:
BACILLUS LICHENIFORMIS

Mật độ: 2x1010 cfu/g