Sản Phẩm:
Tẩy nấm đồng tiền, nhớt bạt, cắt tảo:
PHENOMIC

BẢN CHẤT: Là sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản

CÔNG DỤNG SẢN PHẨM

- Xử lý nấm đồng tiền, làm sạch nhớt bạt trong ao.
- Cắt tảo, phân hủy xác tảo, chất hữu cơ ô nhiễm.

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG: Trong 1 kg

Saccharomyces cerevisiae (min)

1x1010 cfu/kg

Bacillus subtilis (min)

1x1010cfu/kg

Cát sạn không tan trong HCl

Không có

Chất mang (Lactose) vừa đủ

1kg

Chất cấm, kháng sinh, ethoxyquin

Không có

 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

* Trên tôm: Cho ăn: 1g/kg thức ăn
   - Tạt ao:
     + Cải tạo ao trước khi thả giống: 200g/5.000m3 nước.
     + Trong thời gian nuôi: 100g/5.000m3 nước, 7-10 ngày xử lý 1 lần.

* Trên cá: Cho ăn: 0.2 g/kg thức ăn
   - Tạt ao:
     + Cải tạo ao trước khi thả giống: 200g/5.000m3 nước.
     + Trong thời gian nuôi: 100g/5.000m3 nước, 7-10 ngày xử lý 1 lần.

Tẩy nấm đồng tiền, nhớt bạt, cắt tảo:
PHENOMIC
Phản hồi