20/05/2018Số lần xem 634

TÔM SÚ, TÔM THẺ CÙNG TĂNG GIÁ MẠNH, NÔNG DÂN TIẾC HÙI HỤI

Tôm sú, tôm thẻ cùng tăng giá mạnh, nông dân tiếc hùi hụi